Ada Programming $WikiTagline
 

Introdueixi el text que li agraderia cercar a dalt. La pÓgina de resultats li donarÓ totes aquelles pÓgines que continguin totes les paraules que introdueixi. Per cercar frases, inclou la frase sencera entre cometes.

Per limitar la cerca a un simple grup, indrodueixi el nom del grup seguit d'una barra inclinada al comenšament de la cadena a cercar (exemple: "PmWiki/" o "Main/"). Per llistar totes les pÓgines, cerqui per el text a seques.

Exemples de cerca

IntroduirPer cercar pÓgines amb el contingut
apple pie'apple' i 'pie' ambdˇs
"apple pie"la frase 'apple pie'
pmwiki/apple'apple' en el grup PmWiki
"pmwiki/apple"la frase 'pmwiki/apple' a tots els grups
apple -pie'apple', ometent aquelles amb el contingut 'pie'
ninja -"apple pie"'ninja', ometent aquelles amb el contingut 'apple pie'
apple "-pie"les paraules 'apple' i '-pie'
apple - pie'apple', '-', i 'pie'